Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jsme potěšeni, že jste navštívili naše webové stránky a projevili zájem o ROTO střešní okna s.r.o. a naše služby. Abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně a dobře, bereme ochranu Vašich osobních údajů a nakládání s nimi jako s důvěrnými informacemi velice vážně.

Těmito pokyny k ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, kdy budeme které údaje ukládat a pro jaký účel je použijeme – samozřejmě při dodržení platných předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

Pro případ, že budete mít k nakládání s Vašimi osobními údaji dotazy, můžete se s důvěrou obrátit na naši koncernovou pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, jejíž kontaktní údaje naleznete níže.

Neustálý technologický rozvoj, změny našich služeb nebo právních základů, stejně jako další důvody si mohou vyžádat úpravy našich pokynů k ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si proto právo změnit kdykoliv toto prohlášení o ochraně osobních údajů a žádáme Vás, abyste se pravidelně informovali o aktuálním stavu.

Zásadní informace

Nebude-li v níže uvedených oddílech uvedeno jinak, nedochází při používání našich webových stránek zásadně ke shromažďování, zpracování ani používání osobních údajů.

Když vstoupíte na naše internetové stránky, zaznamenají naše webové servery automaticky informace obecného charakteru. Patří sem typ webového prohlížeče, používaný operační systém, název domény poskytovatele služby, IP adresa používaného počítače, webové stránky, které u nás navštívíte, datum a doba trvání návštěvy.

Tyto údaje nelze použít k identifikaci jednotlivých uživatelů. Informace pouze statisticky vyhodnocujeme a používáme výlučně ke zvýšení atraktivity, zlepšení obsahů a funkcí našich webových stránek.

Pojem osobní údaj

V obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jsou osobní údaje definovány takto:

Všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „dotčená osoba“); identifikovatelná osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat. K tomu může obzvláště dojít tím, že je jí přiřazena identifikace, jako například jméno, identifikační číslo, údaj o místě, on-line označení nebo jeden či více zvláštních znaků, které představují vyjádření fyzické, fyziologické, genetické, psychické, hospodářské, kulturní nebo sociální totožnosti této fyzické osoby.

Právní základ pro zjišťování a zpracování osobních údajů:

V případě, že si vyžádáme pro zpracování osobních údajů Váš souhlas, slouží jako právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Při zpracování Vašich osobních údajů pro splnění smlouvy mezi Vámi a ROTO střešní okna s.r.o. slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro zpracovatelské činnosti, které jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nutné ke splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby a nepřeváží-li zájmy, základní práva a svobody dotčené osoby výše uvedený zájem, pak slouží jako právní základ pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Výmaz osobních údajů a doba uložení:

Jakmile pomine účel, pro který byly údaje uloženy, jsou osobní údaje dotčené osoby vymazány nebo zablokovány. Další ukládání je možné tehdy, když tak stanovil evropský nebo národní zákonodárce v unijních nařízeních, zákonech nebo jiných předpisech, které se na správce vztahují. Blokace nebo výmaz osobních údajů se provede také tehdy, když uplyne některá ze lhůt pro uložení stanovených výše uvedenými normami, pokud však není další uložení osobních údajů nutné k uzavření nebo plnění smlouvy.

Získávání a zpracování osobních údajů

Osobní údaje získáváme pouze tehdy, když je sdělíte sami např. kvůli provedení zakázky, účasti v anketě, soutěži o ceny nebo k registraci pro personalizované služby. Přitom budete informováni o zamýšleném účelu zpracování, a pokud to bude nutné, požádáni o Váš souhlas s uložením.

Osobní údaje získané v rámci našich webových stránek se používají bez Vašeho souhlasu pouze k provádění zakázky nebo zpracování Vašich dotazů a pro tyto účely jsou případně poskytnuty příslušné společnosti koncernu. Pouze s Vaším souhlasem se používají mimoto v centrální databázi zákazníků a zájemců spravované společností Roto Frank AG a ke slučování v rámci koncernu Roto. Používání těchto údajů se omezuje na účely reklamy a průzkumu trhu a veřejného mínění a takto je mohou používat výlučně společnosti koncernu Roto v EU. Svůj příslušný souhlas můžete s platností do budoucna kdykoliv odvolat.

Vaše údaje jsou před přenosem a zpracováním zašifrovány, aby byly chráněny před přístupem neoprávněných osob. Nezapomeňte prosím, že nezašifrované e-maily nejsou při zaslání zabezpečené proti neoprávněné manipulaci.

Vaše údaje neprodáváme, nepronajímáme ani neposkytujeme jiným než zde popsaným třetím osobám. Státním institucím a úřadům poskytujeme osobní údaje pouze na základě kogentních národních právních norem. Naše spolupracovníky, agentury a prodejce jsme zavázali k zachovávání nejpřísnější důvěrnosti.

Kontakt

Máte možnost kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Osobní údaje poskytnuté nám tímto způsobem budeme používat samozřejmě výlučně pro účel, pro který nám je při navázání kontaktu poskytnete.

Pokud se v našem kontaktním formuláři dotazujeme na skutečnosti, které nejsou pro navázání kontaktu nutné, označili jsme je vždy jako volitelné. Tyto údaje nám slouží ke konkretizaci Vašeho dotazu a k lepšímu vyřízení Vaší žádosti. Sdělení těchto údajů je výlučně na dobrovolné bázi a s Vaším souhlasem. Pokud se přitom jedná o uvedení komunikačních kanálů (např. e-mailové adresy, telefonního čísla), udělujete mimoto souhlas s tím, abychom Vás při zodpovězení dotazu, příp. vyřízení Vaší žádosti kontaktovali prostřednictvím tohoto komunikačního kanálu.

Tento souhlas můžete s platností do budoucna kdykoliv odvolat. Obraťte se prosím v této záležitosti na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, jejíž kontaktní údaje naleznete níže.

Funkce vyhledávání partnera

Zadáním Vašeho PSČ můžete vyhledat pro montáž našich střešních oken profesionálního partnera ve Vaší blízkosti. Zjištěná PSČ ukládáme pouze pro účely zobrazení a neposkytujeme je třetím osobám. Totéž platí pro vyhledávání odborných prodejců ve Vaší blízkosti.

Záruční servis

V případě, že se na nás obrátíte kvůli záručnímu servisu, mohou být Vaše údaje, pokud jste nám k tomu poskytli v poptávkovém formuláři souhlas, předány případně ke zpracování některé z našich partnerských společností. Předání údajů slouží k rychlému zpracování Vaší zakázky.

Objasnění zakázky po telefonu

Budete-li nás kontaktovat telefonicky kvůli objasnění zakázky, potřebujeme jako povinný údaj číslo Vaší servisní zakázky.

Zjištění stavu zakázky

Stav Vaší zakázky můžete zjistit telefonicky na centrále servisu ROTO nebo přes email. Údaje slouží pouze k získávání informací o prováděné zakázce pro Vás.

Pozáruční servis/oprava

Pro zajištění pozáručního servisu/oprav zapojujeme případně další externí partnerské společnosti. Údaje poskytujeme třetím osobám výlučně pro účely provádění zakázky.

Dotazník spokojenosti

Po ukončení zakázky Vám zašleme dotazník spokojenosti, který je realizován přes onlineumfragen.com. Jeho vyplnění je dobrovolné. Osobní údaje, které od Vás v této souvislosti získáme, slouží k optimalizaci našeho servisu. Zatím není aplikováno – připravujeme.

Žádosti o zaměstnání

V případě reakce na některou z našich volných pozic, bude s Vámi zaslanými podklady přirozeně nakládno jako s důvěrnými informacemi. Vaše údaje budou použity samozřejmě výlučně pro zpracování Vaší žádosti a nebudou poskytovány třetím osobám mimo koncern Roto.

V případě, že jste se ucházeli o určité místo a toto pracovní místo již bylo obsazeno nebo Vás budeme považovat za vhodného nebo dokonce lepšího kandidáta na jiné místo, předali bychom rádi Vaši žádost o místo v rámci společnosti. Pokud s předáním osobních údajů nesouhlasíte, sdělte nám to prosím. Vaše osobní údaje budou po ukončení výběrového řízení okamžitě vymazány, příp. max. po 6 měsících, pokud jste nám neposkytli Váš výslovný souhlas s delším uložením Vašich osobních údajů.

Poskytování osobních údajů dalším koncernovým společnostem

Vaše osobní údaje se třetím osobám mimo koncern Roto zásadně neposkytují, vyjma případů, kdy se na nás vztahuje zákonná povinnost nebo je předání údajů nezbytné pro provádění smluvního vztahu nebo jste s předáním Vašich osobních údajů výslovně souhlasili. Externí poskytovatelé a partnerské společnosti obdrží Vaše osobní údaje pouze tehdy, když bude jejich předání nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky. V těchto případech se však omezuje rozsah poskytnutých údajů na nezbytné minimum. Pro případ, že se naši poskytovatelé služeb dostanou do kontaktu s Vašimi osobními údaji, zajišťujeme, že tyto osoby dodržují ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů stejným způsobem. Seznamte se prosím také s pokyny k ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů. Za obsahy cizích služeb je odpovědný příslušný poskytovatel, v rámci možností však služby s ohledem na dodržování zákonných požadavků ověřujeme.

Poskytování osobních údajů externím poskytovatelům služeb (pověřeným zpracovatelům)

Vaše údaje poskytneme našim partnerům, pokud pracují na základě našeho pověření a podporují ROTO střešní okna s.r.o. při poskytování jejich služeb.

Vaše osobní údaje zpracovává pověřený poskytovatel služeb v rámci zpracování z pověření podle čl. 28 GDPR.

Výše uvedení poskytovatelé služeb však obdrží přístup pouze k takovým osobním informacím, které jsou nezbytné pro splnění příslušné činnosti. Tito poskytovatelé služeb nesmí Vaše osobní údaje nikomu poskytovat ani používat k jiným účelům, zejména pak k vlastním komerčním účelům.

Pro případ, že se naši poskytovatelé služeb dostanou do kontaktu s Vašimi osobními údaji, zajistili jsme přijetím právních, technických a organizačních opatření a v rámci pravidelných kontrol, že budou rovněž tito poskytovatelé dodržovat platné předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Komerční poskytování Vašich osobních údajů jiným společnostem neprovádíme.

Nástroje pro optimalizaci webových stránek

V rámci zjišťování osobních údajů prostřednictvím nástrojů pro optimalizaci webových stránek se odvoláváme na náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR ve spojení s bodem odůvodnění č. 47. Podle něj představuje přímý marketing zpravidla oprávněný zájem. Vaše zájmy, základní práva a svobody přitom náš marketingový zájem nepřeváží, neboť jsme vám v rámci našeho prohlášení o ochraně osobních údajů poskytli rozsáhlé informace o zjišťování údajů a máte kdykoliv možnost využít tzv. opt-out (přes odkaz nebo nastavení prohlížeče). Mimoto používáme pouze pseudonymní tracking.

Cookies

V některých částech našich stránek se používají tzv. cookies. Cookie je malý textový soubor, který se po navštívení webových stránek uloží na pevný disk Vašeho počítače. Soubory cookie nezpůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Cookies našich internetových stránek nezjišťují žádné osobní údaje. Informace obsažené v souborech cookie slouží k ulehčení používání našich stránek a sladění s vašimi potřebami.

Na našich stránkách používáme jak krátkodobé (session), tak i trvalé cookies. Session cookies jsou dočasné soubory, které se uloží do internetového prohlížeče uživatele tak dlouho, dokud nedojde k zavření okna prohlížeče. Pak se krátkodobé cookies vymažou. Trvalé cookies se používají pro opakované návštěvy a jsou po určitou dobu (zpravidla 1 rok nebo déle) uložené v prohlížeči uživatele. Tyto cookies se nevymažou, i když je prohlížeč zavřený. Jakmile se vrátí uživatel na stránky, usnadní tento typ cookies opakované vyhledání a použití jeho preferencí.

Naše webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě i bez souborů cookie. Pokud si nepřejte, aby se cookies ve Vašem počítači ukládaly, můžete deaktivovat v systémových nastaveních Vašeho prohlížeče příslušnou volbu. Uložené cookies můžete v systémových nastaveních Vašeho prohlížeče kdykoliv vymazat. Přesný popis celého procesu naleznete v návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Chtěli bychom Vás však upozornit, že použití naší webové nabídky bude bez cookies případně omezené.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu internetové analýzy. Z pověření provozovatele těchto webových stránek vyhodnocuje společnost Google, jak využíváte webové stránky, aby mohla sestavovat hlášení o aktivitách webových stránek a poskytovat provozovateli webových stránek další služby spojené s využíváním webových stránek a používáním internetu.

Od dohody hamburského pověřence pro ochranu osobních údajů a svobodu informací se společností Google na základě usnesení Düsseldorfského kruhu ohledně úpravy provádění analýz k měření dopadu u internetových nabídek tak, aby byl tento proces slučitelný s ochranou osobních údajů, je bezchybné používání nástroje Google Analytics v souladu s ochranou osobních údajů možné pouze za určitých podmínek. Tyto podmínky samozřejmě dodržujeme. Zejména bychom chtěli upozornit na skutečnost, že na těchto webových stránkách byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby byla zaručena anonymizovaná evidence IP adres (tzv. IP masking). Vaši IP adresu společnost Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před zasláním do USA nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena úplná IP adresa a tam zkrácena. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými dalšími údaji společnosti Google. Další informace k podmínkám používání a ochraně osobních údajů naleznete na www.google.com/analytics/terms/de.html, příp. na www.google.de/intl/de/policies/.

Google Analytics používá rovněž tzv. „cookies“. Pomocí cookies vygenerované informace o tom, jak používáte tyto webové stránky, jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; avšak upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě nebudete moci případně využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Předávání údajů generovaných soubory cookie o Vašem používání internetových stránek (včetně Vaší IP adresy) společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací Browser-Add-on. Shromažďování Vašich údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek zabráníte kliknutím na tento odkaz (aktivace opt-out cookie): Deaktivovat Google Analytics .

Google Tag Manager

Z důvodů transparentnosti Vás chceme upozornit, že používáme Google Tag Manager. Nástroj Google Tag Manager neshromažďuje sám žádné osobní údaje. Tag Manager nám ulehčuje zapojení a správu našich tagů. Tagy jsou malé kódy, které slouží mimo jiné k měření návštěvnosti a chování návštěvníků, záznamu působení online reklamy a sociálních kanálů, nastavení remarketingu a zaměření na cílové skupiny, stejně jako testování a optimalizaci webových stránek. Používáme Tag Manager pro služby společnosti Google, Google Analytics a GA Audience. Pokud jste provedli deaktivaci, Google Tag Manager tuto deaktivaci zohlední. Další informace k nástroji Google Tag Manager naleznete na: www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Remarketing ve službě Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkcí remarketingu Google Analytics ve spojení s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojení cílových skupin vygenerovaných službou remarketing Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick na více přístrojích. Tímto způsobem může být zobrazena personalizovaná reklama přizpůsobená na základě Vašeho předchozího používání a surfování na koncovém přístroji (např. mobil) Vašim zájmům rovněž na jiném Vašem koncovém přístroji (např. tablet nebo počítač).

Pokud jste udělili příslušný souhlas, propojí Google za tímto účelem průběh Vašeho webového prohlížeče a aplikací s Vaším účtem Google. Tímto způsobem může být na každém koncovém přístroji, na kterém se přihlásíte pomocí Vašeho účtu Google, umístěna tatáž personalizovaná reklama.

Na podporu této funkce zjišťuje Google Analytics Googlem ověřené ID uživatelů, která jsou dočasně propojena s našimi daty Google-Analytics, abychom definovali a vytvořili cílové skupiny pro zobrazování reklamy napříč různými přístroji.

Pokud nemáte o remarketing napříč zařízeními/targeting dlouhodobě zájem, deaktivujete personalizaci reklamy ve svém účtu Google na tomto odkazu: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sjednocování zjištěných údajů ve Vašem účtu Google se provádí výlučně na základě Vašeho souhlasu, který můžete udělit, příp. odvolat u společnosti Google (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Při činnostech zjišťování údajů, které nejsou ve Vašem účtu Google sdruženy (např. protože nemáte účet Google nebo jste slučování odmítli), se zakládá zjišťování osobních údajů na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Oprávněný zájem vychází ze skutečnosti, že provozovatel webových stránek má zájem o anonymizovanou analýzu návštěvníků webu pro reklamní účely.

Další informace a ustanovení ochrany osobních údajů naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů na: www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google reCaptcha

Pro zabezpečení našeho kontaktního formuláře před nežádoucí manipulací používáme službu reCaptcha společnosti Google Inc.

Tato služba umožňuje rozlišit, zda zadání údajů provedl člověk, nebo zda došlo ke zneužití, když byl údaj zadán automaticky strojově. Za tímto účelem jsou Vaše IP adresa a příp. další údaje požadované společností Google Inc. pro službu reCaptcha zaslány společnosti Google Inc. Na tyto údaje se vztahují odchylná ustanovení ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. Tato ustanovení naleznete na: www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 

Záložky sociálních sítí

Do našich webových stránek jsme integrovali tzv. záložky pro sdílení sociálních sítí (Facebook, YouTube, Twitter, Xing). Bookmarky sociálních sítí jsou internetové záložky, s nimiž mohou uživatelé této služby shromažďovat odkazy a novinky. Tyto záložky jsou na našich webových stránkách umístěné pouze jako odkaz na odpovídající služby. Na stránky daného poskytovatele budete přesměrováni po kliknutí na grafický prvek sítě, tzn. teprve potom získá poskytovatel služby informace o uživateli. S informacemi o nakládání s Vašimi osobními údaji při používání těchto webových stránek se prosím seznamte v ustanoveních o ochraně osobních údajů těchto poskytovatelů.

Zabezpečení dat

ROTO střešní okna s.r.o. přijala technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše údaje, které spravujeme, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření přizpůsobujeme průběžně technologickému pokroku.

Práva dotčených osob

Jsou-li zpracovávány Vaše osobní údaje, jste dotčenou osobou ve smyslu GDPR a coby dotčené osobě Vám náleží vůči správci níže uvedená práva:

právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR

Můžete od nás požadovat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají. Pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k dalším osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR.

  • právo na opravu

Jsou-li Vaše údaje, které jsme od Vás získali, nesprávné nebo neúplné, můžete od nás požadovat, abychom tyto údaje v souladu s čl. 16 GDPR bez zbytečného odkladu opravili.

  • právo na omezení zpracování

Při splnění podmínek čl. 18 GDPR můžete navíc za daných okolností požadovat omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají.

Po omezení mohou být Vaše údaje zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. O tom, že bude omezení zpracování zrušeno, Vás budeme předem informovat.

  • právo na výmaz

V případě splnění důvodů podle čl. 17 odst. 1 GDPR můžete požadovat, aby byly osobní údaje, které se Vás týkají, bez zbytečného odkladu vymazány, pokud však neexistuje výjimka povinnosti výmazu podle čl. 17 odst. 3 GDPR.

  • oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

V případě, že jste vůči nám uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, jsme podle čl. 19 GDPR vůči všem příjemcům Vašich osobních údajů povinni tuto skutečnost sdělit, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Navíc máte právo být informováni o příjemcích. Náleží Vám vůči správci právo být informováni o těchto příjemcích.

  • právo na přenositelnost údajů

Mimoto máte podle čl. 20 GDPR právo obdržet od nás osobní údaje, které se Vás týkají, ve strojově čitelném formátu a údaje předat jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud byly splněny podmínky čl. 20 odst. 1 písm. a GDPR, nebo dát podnět k tomu, abychom předali Vaše osobní údaje přímo jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a nebudou tak omezena práva a svobody dalších osob. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

  • právo vznést námitku

Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR máte právo vznést kdykoliv vůči ROTO střešní okna s.r.o.námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Nebudeme Vaše osobní údaje již dále zpracovávat, pokud však nepřeváží závažné oprávněné důvody pro zpracování Vaše zájmy, práva a svobody, příp. zpracování slouží pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů prohlášením učiněným vůči ROTO střešní okna s.r.o. Odvoláním souhlasu zůstává nedotčena zákonnost zpracování údajů, které bylo provedeno na základě uděleného souhlasu až do jeho odvolání.

  • právo podat stížnost u dozorujícího orgánu

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se Vás týkají, je porušeno toto nařízení.

Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů budeme v rámci dalšího vývoje internetu a naší nabídky průběžně upravovat. Změny budou oznámeny včas na těchto stránkách. Pro získání aktuálních informací ohledně našich ustanovení o ochraně osobních dat byste měli tyto stránky pravidelně navštěvovat.

Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů:

Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů

c/o Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland. E-mail: dataprotectionsdst-cz@roto-frank.com

Kontaktní údaje správce:

ROTO střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10
Tel: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@roto-frank.com
zastoupený jednatelem: Ing. Lubomírem Kodadem